FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
सा.सु. सम्झौता फारम Monday, June 6, 2022 - 15:27 PDF icon सा.सु. सम्झौता फारम.pdf
आ.व २०७८-७९ को दोस्रो किस्ता-लाभग्राहीहरुको नामावली Tuesday, February 8, 2022 - 16:59 PDF icon वार्ड १, PDF icon वार्ड २, PDF icon वार्ड ३, PDF icon वार्ड ४, PDF icon वार्ड ५, PDF icon वार्ड ६, PDF icon वार्ड ७, PDF icon वार्ड ८, PDF icon वार्ड ९, PDF icon वार्ड १०, PDF icon वार्ड ११, PDF icon वार्ड १२
आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो चौमासिक भत्ता को लाभग्राहिहरुको नामावली Monday, September 20, 2021 - 13:59 PDF icon वार्ड १, PDF icon वार्ड २, PDF icon वार्ड ३, PDF icon वार्ड ४, PDF icon वार्ड ५, PDF icon वार्ड ६, PDF icon वार्ड ७, PDF icon वार्ड ८, PDF icon वार्ड ९, PDF icon वार्ड १०, PDF icon वार्ड ११, PDF icon वार्ड १२
सा.सु. भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा Sunday, September 19, 2021 - 23:15 PDF icon सा.सु. भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक सुरक्षा एंन, २०७५ Sunday, September 19, 2021 - 22:58 PDF icon सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने मिति Sunday, May 2, 2021 - 12:34 PDF icon सामाजिक सुरक्षा वितरण मिति २०७७-७८.pdf
परिचयपत्र तथा पन्जिकरण को पाठ्यक्रम Monday, April 26, 2021 - 12:20 PDF icon Skill Test Curriculum For Department of National Id
सामाजिक सुक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ Tuesday, September 18, 2018 - 07:27 PDF icon सामाजिक सुक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि.pdf